Nasza specjalizacja

Kancelaria Adwokat Jerzy Bedełek i S-ka Sp.k. specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, w aspektach związanych z prawem rodzinnym oraz w prawie spadkowym. Wieloletnia praktyka i wynikające z niej doświadczenie gwarantuje pomoc prawną na najwyższym poziomie.
PRAWO RODZINNE
Kancelaria specjalizuje się w sprawach o rozwód, separację, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka. Prowadzimy sprawy z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych; przeprowadziliśmy udane postępowania w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Kancelaria specjalizuje się także w sprawach o podział majątku, zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów – zarówno w razie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami, jak i rozliczeń majątkowych w ramach konkubinatu. Współpracujemy z psychologami i pedagogami, a także z doświadczonymi i skutecznymi detektywami. Przeprowadziliśmy wiele spraw rodzinnych; wiemy że dla Klientów są to sprawy szczególnie trudne, obciążające i wypalające emocjonalnie. Jako doświadczeni i zaangażowani prawnicy, wspieramy Klientów i pomagamy im przejść przez trudne chwile – ale jako profesjonalni adwokaci analizujemy sytuację bez emocji i dbamy o to, żeby Klienci nie popełnili w trakcie procesu błędów. Wychodzimy z założenia, że główny ciężar prowadzenia sprawy dźwiga adwokat, a Klient ma być w procesie chroniony, na tyle, na ile to tylko możliwe.

Profesjonalny zespół

Sprawy prowadzi profesjonalny zespół adwokatów i aplikantów adwokackich, pod nadzorem adwokata Jerzego Bedełka. Posiadamy przede wszystkim bardzo duże doświadczenie procesowe, wynikające z kilkunastu lat występowania przed sądami powszechnymi.
PRAWO KARNE
Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego – ze względu na specjalizację - przede wszystkim w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, przestępstw znęcania, gróźb karalnych, stalking, itp. W tym zakresie m.in. podejmujemy się obrony osób podejrzanych i oskarżonych o przemoc domową, zagrożonych eksmisją. Reprezentujemy jako pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, osoby, będące ofiarami przemocy, gróźb karalnych i stalkingu, walczymy o wyeksmitowanie sprawców przemocy.
PRAWO SPADKOWE
Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, zabezpieczenie spadku. Wiedza i doświadczenie w prowadzeniu tych spraw pozwalają nam skutecznie zabezpieczać interesy prawne Klientów.

Jesteśmy skuteczni

Naszym celem jest udzielanie efektywnej pomocy prawnej. Oznacza to dążenie do skutecznej, satysfakcjonującej mediacji albo ugody. Gdy te środki zawiodą, naszym celem staje się wygrana sprawa sądowa. Fundamentem Kancelarii jest doświadczenie w procesie sądowym. Na nim budujemy naszą skuteczność. Naszą wieloletnią praktykę procesową uzupełnia doświadczenie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, takich jak przemoc domowa, zagadnienia wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia i kuratora zawodowego dla dorosłych, kierownika Sądowej Służby Kuratorskiej w Sądzie Rejonowym. Współpracujemy również z zawodowymi mediatorami rodzinnymi. Zapewniamy bieżącą, dokładną informację o stanie prowadzonej sprawy. Codziennie jesteśmy w sądzie, dzięki czemu w aktualną wiedzę o toku postępowania, czynnościach Sądu i działaniach strony przeciwnej. Regularnie spotykamy się z Klientami, aby wyjaśniać stan faktyczny prowadzonych spraw, zagadnienia prawne i omawiać przyjętą strategię postępowania.

Informacja na każdym etapie sprawy

Powierzając sprawę naszej Kancelarii, masz pewność, że będziesz na bieżąco informowany o wszystkich czynnościach Sądu, Twojego pełnomocnika i strony przeciwnej. Codziennie jesteśmy w sądzie. Uważnie śledzimy przebieg naszych spraw.

STAŁY DOSTĘP DO INFORMACJI

Specjalizacja - Prawo Rodzinne:

Jesteśmy profesjonalną kancelarią radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w prawie rodzinnym. Mamy wieloletnie doświadczenie procesowe.  Jesteśmy fachowcami, którym bez obaw powierzysz ważne życiowe sprawy.

POZNAJ ZAKRES NASZYCH USŁUG

Darmowa konsultacja

Udzielamy bezpłatnych porad na naszym blogu.  Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatna poradę drogą elektroniczną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Strategię ustalamy z Klientem

Podczas spotkania z przedstawicielem Kancelarii poznasz możliwe warianty postępowania w Twojej sprawie. Na każdym etapie udzielimy Ci obszernych wyjaśnień.

WARIANTY ŚWIADCZENIA USŁUG
Rozwód

Rozwód

Alimenty

Alimenty

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Precedensowy wyrok w przedmiocie obniżenia alimentów na utrzymanie małoletniego dziecka.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość zmiany prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty na utrzymanie dziecka. Zgodnie z art. 138 k.r.o. można żądać zmiany wyroku w razie „zmiany stosunków”.

Pojęcie „zmiany stosunków”, uzasadniającej zmianę orzeczenia alimentacyjnego zostało wyjaśnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego i doktrynie prawa – przez tę zmianę rozumie się dwie okoliczności:

- istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo

- istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów.

Oznacza to, że aby doprowadzić do obniżenia alimentów, zasądzonych wyrokiem Sądu (lub wynikających z umowy) należy wykazać, że doszło do zmniejszenia lub ustania zdolności zarobkowych rodzica płacącego alimenty.

Jeżeli do zmniejszenia zdolności zarobkowych nie doszło, w zasadzie nie ma podstaw do żądania zmniejszenia alimentów. Dlatego też typową sytuacją, jaka ma miejsce po wydaniu pierwszego wyroku zasądzającego określone alimenty na dziecko, jest składanie, z biegiem lat kolejnych pozwów i podwyższenie świadczeń alimentacyjnych. Z reguły bowiem wraz z upływem czasu potrzeby dzieci rosną.

Dowiedz się więcej.

O konieczności zmiany procedury zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem w sprawie o rozwód i separację.

Jednym z największych problemów, przed jakimi stają sąd, strony i ich pełnomocnicy w postępowaniu o rozwód i separację jest rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka i kontaktach z dzieckiem na czas trwania postępowania. Konieczność ustalenia przez sąd, gdzie (z kim) dziecko będzie mieszkać do czasu prawomocnego zakończenia sprawy i jakie do tego czasu będzie miało kontakty z drugim rodzicem wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze z długotrwałości postępowania sądowego. W obu warszawskich sądach okręgowych przeciętny proces o rozwód trwa dwa – trzy lata, w każdym razie w tych sprawach, w których dochodzi do sporu o winę rozkładu pożycia, władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi. Po drugie – z postawy stron. W dużej części spraw rozwodzący się małżonkowie nie są zainteresowani porozumieniem się w sprawach dzieci, ewentualnie nie potrafią się porozumieć. Przyczyny tego bywają różne; od zwykłych różnic zdań, nie wynikających ze złych intencji, do jednoznacznie negatywnych postaw „używania” dziecka jako argumentu w sporze, czy reglamentowania kontaktów z dzieckiem dla wymuszenia określonych zachowań drugiej strony. Niezależnie od przyczyn tych konfliktów, konieczność ich natychmiastowego rozwiązywania nie podlega dyskusji. Przede wszystkim ze względu na dobro dziecka, będącego zasadniczą, a w ostatecznym rozrachunku – w istocie jedyną dyrektywą prawa opiekuńczego.

Rozwiązaniu sporu rodziców o miejsce pobytu i kontakty z dzieckiem na czas trwania procesu służy postępowanie zabezpieczające, w toku którego sąd wydaje postanowienia kształtujące tymczasowo - do zakończenia postępowania określone stosunki prawne. Z istoty postępowania zabezpieczającego wynika, że (poza szczególnym przypadkiem art. 742 § 3 k.p.c.) postanowienie zabezpieczające jest natychmiast wykonalne, a ewentualne zażalenie na to postanowienie nie wstrzymuje wykonania. Teoretycznie istnieją więc instrumenty procesowe pozwalające szybko i skutecznie, tj. w sposób wiążący strony rozstrzygnąć o miejscu pobytu i kontaktach z dzieckiem, co daje możliwość zapobieżenia negatywnym skutkom braku zabezpieczenia. W praktyce, na skutek błędnego przepisu ma miejsce paraliż instytucji zabezpieczenia, a rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego zastępuje samopomoc.

O co chodzi? Postępowanie zabezpieczające w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem podlega regulacji art. 7561 k.p.c., zgodnie z którym „W sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki.” Dowiedz się więcej

Znaczenie rozstrzygnięcia o winie w wyroku rozwodowym.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga m.in. o winie rozkładu pożycia, tzn. stwierdza, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sąd może orzec, że żaden z małżonków nie ponosi winy, że winę ponoszą oboje, albo że wyłącznie winny rozkładowi pożycia jest tylko jeden z małżonków. Sąd może też w ogóle nie zajmować się ustalaniem winy, jeżeli wniosek o to złożą obie strony.

Skutki orzeczenia o winie, w szczególności orzeczenia o wyłącznej winie jednego z małżonków nie ograniczają się do samego tylko podsumowania przebiegu małżeństwa i postawy małżonków. Rozstrzygnięcie o winie może pociągać za sobą i z reguły pociąga poważne konsekwencje finansowe, które przeważnie trwają do końca życia.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy realizuje zasadę, zgodnie z którą obowiązek alimentacyjny małżonków względem siebie nie wygasa z chwilą orzeczenia rozwodu (art. 60 k.r.o.). Przyjmuje się, że małżeństwo jest szczególnym węzłem i pozostawia pewne zobowiązania wzajemne małżonków, nawet po jego rozwiązaniu. Dowiedz się więcej

Prawo do kontaktów z dzieckiem – zapewnienie skutecznego egzekwowania kontaktów

Nowelą z 16 września 2011 r. wprowadzono regulacje, które rozszczepiły pojęcia władzy rodzicielskiej i osobistej styczności z dzieckiem. Prawo do osobistej styczności nie jest obecnie elementem władzy rodzicielskiej; prawo każdemu rodzicowi, któremu nie zakazano sądownie kontaktów. Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje nawet rodzicowi, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje także innym krewnym dziecka – babci, dziadkowi, rodzeństwu, a w pewnych sytuacjach nawet osobom spoza kręgu krewnych – np. byłemu mężowi matki, który jest silnie związany z byłym pasierbem. Dowiedz się więcej