Nasza specjalizacja

Adwokat Jerzy Bedełek specjalizuje się w prawie rodzinnym i spadkowym. Wieloletnia praktyka sprawia, że gwarantujemy naszym Klientom pomoc prawną na najwyższym poziomie.
PRAWO RODZINNE
Z pełnym zaangażowaniem prowadzimy sprawy o rozwód, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka i in. Walczymy o ochronę mienia Klienta prowadząc sprawy o podział majątku. Sprawy rodzinne dotyczą najważniejszych sfer życia. Towarzyszą im ogromne emocje, toteż ich przebieg bywa dramatyczny. Jako doświadczeni prawnicy, wspieramy naszych klientów w tych trudnych momentach i chronimy ich przed popełnianiem błędów.
PRAWO SPADKOWE
Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, zabezpieczenie spadku. Wiedza i doświadczenie w prowadzeniu tych spraw pozwalają nam skutecznie zabezpieczać interesy prawne Klientów.

Profesjonalny zespół

Na sukces Klientów pracują adwokaci, radcowie prawni i aplikanci adwokaccy o wysokich kompetencjach, potwierdzonych ukończeniem studiów podyplomowych, szkoleniami i publikacjami fachowymi, m. in. z zakresu retoryki, negocjacji i mediacji. Zatrudniamy byłych i obecnych pracowników naukowych z dziedzin procesu cywilnego oraz prawa karnego. Mamy specjalistyczne kwalifikacje dotyczące postępowania z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w zakresie uzależnień, w dziedzinie mediacji. Nasi prawnicy uczestniczą lub współpracują z organizacjami pozarządowymi, m. in. w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz szeroko rozumianych spraw rodziny, a także w dziedzinie praw pacjentów. Osobisty nadzór nad każdą prowadzoną sprawą zapewniają Mecenas Jerzy Bedełek i Mecenas Izabela Wąż.

Jesteśmy skuteczni

Naszym celem jest udzielanie efektywnej pomocy prawnej. Oznacza to dążenie do skutecznej, satysfakcjonującej mediacji albo ugody. Gdy te środki zawiodą, naszym celem staje się wygrana sprawa sądowa. Fundamentem Kancelarii jest doświadczenie w procesie sądowym. Na nim budujemy naszą skuteczność. Naszą wieloletnią praktykę procesową uzupełnia doświadczenie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, takich jak przemoc domowa, zagadnienia wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia i kuratora zawodowego dla dorosłych, kierownika Sądowej Służby Kuratorskiej w Sądzie Rejonowym. Współpracujemy również z zawodowymi mediatorami rodzinnymi. Zapewniamy bieżącą, dokładną informację o stanie prowadzonej sprawy. Codziennie jesteśmy w sądzie, dzięki czemu w aktualną wiedzę o toku postępowania, czynnościach Sądu i działaniach strony przeciwnej. Regularnie spotykamy się z Klientami, aby wyjaśniać stan faktyczny prowadzonych spraw, zagadnienia prawne i omawiać przyjętą strategię postępowania.

Informacja na każdym etapie sprawy

Powierzając sprawę naszej Kancelarii, masz pewność, że będziesz na bieżąco informowany o wszystkich czynnościach Sądu, Twojego pełnomocnika i strony przeciwnej. Codziennie jesteśmy w sądzie. Uważnie śledzimy przebieg naszych spraw.

STAŁY DOSTĘP DO INFORMACJI

Specjalizacja - Prawo Rodzinne:

Jesteśmy profesjonalną kancelarią radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w prawie rodzinnym. Mamy wieloletnie doświadczenie procesowe.  Jesteśmy fachowcami, którym bez obaw powierzysz ważne życiowe sprawy.

POZNAJ ZAKRES NASZYCH USŁUG

Darmowa konsultacja

Udzielamy bezpłatnych porad na naszym blogu.  Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatna poradę drogą elektroniczną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Strategię ustalamy z Klientem

Podczas spotkania z przedstawicielem Kancelarii poznasz możliwe warianty postępowania w Twojej sprawie. Na każdym etapie udzielimy Ci obszernych wyjaśnień.

WARIANTY ŚWIADCZENIA USŁUG
Rozwód

Rozwód

Alimenty

Alimenty

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Ukazała się książka adw. Jerzego Bedełka - Komentarz do spraw o separację.

"Komentarz do spraw o seprację." Jerzy Bedełek, Grażyna Niemiałtowska

Na przełomie 2013/2014 nakładem wydawnictwa LexisNexis ukazał się Komentarz do spraw o separację, autorstwa adwokata Jerzego Bedełka oraz Sędziego Sądu Okręgowego Warszawa – Praga Grażyny Niemiałtowskiej. Pozycja została wydana w cenionej serii „Komentarze z wokandy”, w której prezentowane są przede wszystkim praktyczne aspekty stosowania prawa.

jerzy bedełek separacja komentarz z wokandy

O konieczności zmiany procedury zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem w sprawie o rozwód i separację.

Jednym z największych problemów, przed jakimi stają sąd, strony i ich pełnomocnicy w postępowaniu o rozwód i separację jest rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka i kontaktach z dzieckiem na czas trwania postępowania. Konieczność ustalenia przez sąd, gdzie (z kim) dziecko będzie mieszkać do czasu prawomocnego zakończenia sprawy i jakie do tego czasu będzie miało kontakty z drugim rodzicem wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze z długotrwałości postępowania sądowego. W obu warszawskich sądach okręgowych przeciętny proces o rozwód trwa dwa – trzy lata, w każdym razie w tych sprawach, w których dochodzi do sporu o winę rozkładu pożycia, władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi. Po drugie – z postawy stron. W dużej części spraw rozwodzący się małżonkowie nie są zainteresowani porozumieniem się w sprawach dzieci, ewentualnie nie potrafią się porozumieć. Przyczyny tego bywają różne; od zwykłych różnic zdań, nie wynikających ze złych intencji, do jednoznacznie negatywnych postaw „używania” dziecka jako argumentu w sporze, czy reglamentowania kontaktów z dzieckiem dla wymuszenia określonych zachowań drugiej strony. Niezależnie od przyczyn tych konfliktów, konieczność ich natychmiastowego rozwiązywania nie podlega dyskusji. Przede wszystkim ze względu na dobro dziecka, będącego zasadniczą, a w ostatecznym rozrachunku – w istocie jedyną dyrektywą prawa opiekuńczego.

Rozwiązaniu sporu rodziców o miejsce pobytu i kontakty z dzieckiem na czas trwania procesu służy postępowanie zabezpieczające, w toku którego sąd wydaje postanowienia kształtujące tymczasowo - do zakończenia postępowania określone stosunki prawne. Z istoty postępowania zabezpieczającego wynika, że (poza szczególnym przypadkiem art. 742 § 3 k.p.c.) postanowienie zabezpieczające jest natychmiast wykonalne, a ewentualne zażalenie na to postanowienie nie wstrzymuje wykonania. Teoretycznie istnieją więc instrumenty procesowe pozwalające szybko i skutecznie, tj. w sposób wiążący strony rozstrzygnąć o miejscu pobytu i kontaktach z dzieckiem, co daje możliwość zapobieżenia negatywnym skutkom braku zabezpieczenia. W praktyce, na skutek błędnego przepisu ma miejsce paraliż instytucji zabezpieczenia, a rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego zastępuje samopomoc.

O co chodzi? Postępowanie zabezpieczające w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem podlega regulacji art. 7561 k.p.c., zgodnie z którym „W sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki.” Dowiedz się więcej

Znaczenie rozstrzygnięcia o winie w wyroku rozwodowym.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga m.in. o winie rozkładu pożycia, tzn. stwierdza, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sąd może orzec, że żaden z małżonków nie ponosi winy, że winę ponoszą oboje, albo że wyłącznie winny rozkładowi pożycia jest tylko jeden z małżonków. Sąd może też w ogóle nie zajmować się ustalaniem winy, jeżeli wniosek o to złożą obie strony.

Skutki orzeczenia o winie, w szczególności orzeczenia o wyłącznej winie jednego z małżonków nie ograniczają się do samego tylko podsumowania przebiegu małżeństwa i postawy małżonków. Rozstrzygnięcie o winie może pociągać za sobą i z reguły pociąga poważne konsekwencje finansowe, które przeważnie trwają do końca życia.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy realizuje zasadę, zgodnie z którą obowiązek alimentacyjny małżonków względem siebie nie wygasa z chwilą orzeczenia rozwodu (art. 60 k.r.o.). Przyjmuje się, że małżeństwo jest szczególnym węzłem i pozostawia pewne zobowiązania wzajemne małżonków, nawet po jego rozwiązaniu. Dowiedz się więcej

Prawo do kontaktów z dzieckiem – zapewnienie skutecznego egzekwowania kontaktów

Nowelą z 16 września 2011 r. wprowadzono regulacje, które rozszczepiły pojęcia władzy rodzicielskiej i osobistej styczności z dzieckiem. Prawo do osobistej styczności nie jest obecnie elementem władzy rodzicielskiej; prawo każdemu rodzicowi, któremu nie zakazano sądownie kontaktów. Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje nawet rodzicowi, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje także innym krewnym dziecka – babci, dziadkowi, rodzeństwu, a w pewnych sytuacjach nawet osobom spoza kręgu krewnych – np. byłemu mężowi matki, który jest silnie związany z byłym pasierbem. Dowiedz się więcej

Prokuratura Generalna podważa prawomocność opinii RODK w sprawach rodzinnych.

W większości spraw rodzinnych dotyczących sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i utrzymywania kontaktów z dziećmi, przeprowadza się dowody z opinii Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno – Konsultacyjnych (ROD-K). Z reguły polega to na jedno – dwukrotnym badaniu rodziców i dzieci w siedzibie ROD-K, najczęściej przez pedagoga i psychologa. Z praktyki wynika, że opinie ROD-K stanowią istotną, a często zasadniczą podstawę rozstrzygnięcia Sądu. Jak się okazuje, zachodzą istotne wątpliwości co do podstaw prawnych opinii ROD-K w sprawach rodzinnych. Jak wynika z opinii Biura Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej z dnia 17 kwietnia 2013r. „Brak jest podstaw prawnych do tego, by RODK (...) wydawały opinie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego związanych ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem w sprawach małoletnich, rozpatrywanych przez sądy". O co chodzi? Mianowicie podstawą prawną przeprowadzania opinii ROD-K w sprawach sądowych jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz.U. 2010 Nr 33, poz. 178) i wydane na jej podstawie rozporządzenie wykonawcze Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. U. 2001 Nr 97, poz. 1063). Dowiedz się więcej